De dienst "JackBot" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Shuto. Aan het gebruik van JackBot zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door JackBot te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Shuto schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

 1. Op JackBot kunt u geautomatiseerd beleggingsadvies verkrijgen. 1.2 Om JackBot te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Bij registratie wordt informatie gevraagd over uw financiële positie, uw kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies. U garandeert dat de informatie die u aan Shuto verstrekt actueel en volledig is en dat de vragen naar waarheid zijn ingevuld. Nadat uw registratie is afgerond, controleert Shuto of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.
 2. 1.3 U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Shuto mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Shuto heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 3. 1.4 Met JackBot worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Shuto voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden JackBot te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. 2.2 Indien Shuto constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Shuto zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 3. 2.3 Indien naar het oordeel van Shuto hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Shuto of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Shuto gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. 2.4 Shuto is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Shuto gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. 2.5 Shuto kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Shuto van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Shuto doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
 2. 3.2 Shuto onderhoudt JackBot actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 3. 3.3 Shuto mag van tijd tot tijd de functionaliteit van JackBot aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Shuto zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De dienst JackBot, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Shuto. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Shuto, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. 4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Shuto heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over de dienst.
 3. 4.3 U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 4. 4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.
 5. 4.5 Indien u informatie stuurt naar Shuto, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 6. 4.6 Shuto zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via JackBot, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Shuto daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Shuto zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

 1. 5.1 Aan het gebruik van JackBot is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
 2. 5.2 Betaling kan worden verricht via automatische incasso, of volgens de betaalinstructies op de website.
 3. 5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. 6.1 Shuto is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die u lijdt doordat u belegt, zoals waardedaling van uw beleggingen of winst die u misloopt.
 2. 6.2 Shuto is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. 6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Shuto meldt.
 4. 6.4 In geval van overmacht is Shuto nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

 1. 7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
 2. 7.2 Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 3. 7.3 Shuto kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het emailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1. 8.1 Shuto mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.
 2. 8.2 Shuto zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. 8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. 9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. 9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met JackBot worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Shuto gevestigd is.
 3. 9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. 9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Shuto wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. 9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. 9.6 Shuto is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die JackBot of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.